top of page
תמונת רקע אודות חברת אמיוס Emuse פתרונות SAP ERP SBO מנכ"ל אילן מזוז

מדיניות הפרטיות  

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית אמיוס גו (להלן : "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי אמיוס ישראל בע"מ. השימוש באפליקציית אמיוס גו ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציית אמיוס גו ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי סמארטפון, מחשב לוח (טאבלט) במערכות הפעלה של גוגל (אנדרואיד) בלבד.
תנאי השימוש באפליקציית אמיוס גו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, (audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, תכנים כלכליים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

אמיוס גו רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה, והודעה כאמור תישלח אליך דרך האפליקציה לאחר השינוי.

תנאי שימוש אלו אינם גורעים מכל חוזה ו/או תנאי שימוש שעליהם נדרשת לחתום במסגרת התקשרות בינך לבין "אמיוס ישראל בע"מ" או מתנאי השימוש שעליהם הינך נדרש לחתום מעת לעת בהורדה ורכישה של אפליקציות בחנות האפליקציות של בחנות האפליקציות של גוגל (להלן :Google Play).

בהתקנת אפליקציית אמיוס גו, הינך מקבל את התנאים כפי שמפורטים בהסכם זה ובהסכמים לעיל במלואם ולא תשמע בטענה שלא קראת את תנאי השימוש ו/או לא הבנת את משמעותם.

השימוש באפליקציית אמיוס

האפליקציה מיועדת ללקוחות אמיוס הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות מוסדיים. הנך רשאי להשתמש בתכנים באפליקציית אמיוס גו בהתאם לכללים המפורטים להלן.

אין להשתמש בתכנים באפליקציית אמיוס גו, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של אמיוס לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אפליקציית אמיוס גו, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להציג תכנים מאפליקציית אמיוס גו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט, אך לא רק, בפרסומות ותכנים מסחריים.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לאפליקציית אמיוס גו, ואמיוס ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאפליקציית אמיוס ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.

אינך רשאי לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או מפר את החוק לרבות שימוש שיש בו כדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה כדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר.

רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים

ההרשמה לאפליקציית אמיוס גו לא מתבצעת ישירות דרך האפליקציה, המשתמש לא מבצע רישום באופן עצמאי. האפליקציה נועדה לתת פיתרון לאירגון שהוא לקוח של אמיוס ישראל בע"מ שהמדריכים/טכנאים שלו כבר רשומים אצלם במערכת האירגון והאפליקציה מתחברת דרך 
Rest api למערכת של האירגון(תחת הסכמה של האירגון לתת לאמיוס ישראל בע"מ גישה לבסיס נתונים שלהם) ומשם נשלחת בקשה לבסיס נתונים של האירגון אשר מזהה את השם משתמש והסיסמא שהמשתמש הכניס בעמוד כניסה באפליקציית אמיוס גו ובכך המשתמש מתחבר לאפליקציה.

שימוש במיקום ברקע באפליקציה

אפליקציית אמיוס גו תשמור את המיקום של המשתמש רק בעת הגעת המשתמש לכתובת המיועדת לו בעת השימוש באפליקציה. זאת אומרת כאשר למשתמש יש פעילות פתוחה באפליקציה כאשר המשתמש מגיע אל כתובת הפעילות האפליקציה מזהה את המיקום על פי הכתובת של הפעילות ובך מתריעה בהתרעה שהמשתמש רואה במכשיר סמארטפון שלו ובכן כאשר הוא יוצא מהכתובת של הפעילות ועובר רדיוס מסויים האפליקציה מתריעה שהוא סיים ויצא מהכתובת.
אין כל שימוש ושמירת המיקום כאשר המשתמש עוד לא הגיע לכתובת של הפעילות הפתוחה אצלו באפליקציה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציית אמיוס גו, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של אמיוס ישראל בע"מ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאמיוס ישראל בע"מ, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי אמיוס ישראל בע"מ לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות אמיוס ישראל בע"מ

אמיוס ישראל בע"מ לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעית חומרה ו/או וירוסים / רוגלות / תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באפליקציה ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

אמיוס ישראל בע"מ יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים באפליקציה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אמיוס ישראל בע"מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי אפיק להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם וזאת ללא צורך בהודעה על כך מראש.

פנו אלינו

אמיוס ישראל בע"מ מקפידה על קיום הוראות החוק. אם אתה סבור כי באפליקציה פורסם תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. כמו כן נודה לך אם תיידע אותנו בכל תקלה העולה כתוצאה משימוש באפליקציה. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: googleapp@emuse.co.il 

bottom of page