top of page
חיפוש

יצירת קיצורי דרך אישיים ב SAP Business One


לכל אחד בהתאם לתפקיד אותו הוא ממלא בארגון יש פעולות ב SAP אותן הוא מבצע בתדירות גבוהה. לדוגמא מי שאחראי על הגבייה משתמש בדוח גיול הלקוחות החייבים, מנהל הכספים ישתמש בדוח הרווח וההפסד.

SAP Business One מאפשרת לכם ליצור קיצורי דרך אישיים שמייתרים את המעבר דרך התפריט למשל F2 יפעיל את דוח הרווח וההפסד, F3 את דוח גיול הלקוחות.

כיצד עושים זאת?

כלים > הקיצורים שלי > התאמה אישית > בחירת הפונקציה שאליה רוצים להקצות > בחירת הפריט בתפריט אותו רוצים לחבר לפונקציה > הקצה > אשר

כעת נותר רק ללחוץ על קיצור הדרך אותו הקצתם ותגיעו לפעולה הרצויה.

סרטון הדגמה קצר


bottom of page