חיפוש

יצירת קיצורי דרך אישיים ב SAP Business One


לכל אחד בהתאם לתפקיד אותו הוא ממלא בארגון יש פעולות ב SAP אותן הוא מבצע בתדירות גבוהה. לדוגמא מי שאחראי על הגבייה משתמש בדוח גיול הלקוחות החייבים, מנהל הכספים ישתמש בדוח הרווח וההפסד.